اطلاعات عمومی بخشداری

تصویر بخشدار

نام و نام خانوادگی:

میزان تحصیلات :

مدت فعالیت :

شماره تماس :

درباره بخـش

درباره بخــشداری

 

معرفی بخشدار مرکزی مراغه

حسین گل محمدی

حسین گل محمدی متولد ۵/ ۰۳/۱۳۴۷ در شاهین دژ، استان آذربایجان غربی

سوابق مدیریتی

عضو کمیته ی تصویب و الحاق محدوده های روستایی، مسئول بازرگانی شهرستان شاهین دژ(از سالهای۶۹-۷۲)، مسئول ستاد سوخت شهرستان شاهین دژ (از سالهای۷۲-۷۴) ، کارشناس امور اجتماعی شهرستان شاهین دژ(۷۴-۷۵)، کارشناس ارزشیابی،بازرسی،روابط عمومی و رسیدگی به شکایات فرمانداری شهرستان سقز( از سالهای۷۵-۷۷)، کارشناس بخشداری مرکزی مراغه(از سالهای۷۸-۷۹)، کارشناس امور اجتماعی و کارشناس مسئول انتخابات فرمانداری شهرستان مراغه(از سالهای ۷۹-۹۲)

فعالیت های اجتماعی

فعال اجتماعی،فرهنگی و سیاستمدار ایرانی، بخشدار مرکزی شهرستان ویژه ی مراغه،صاحب امتیاز و مدیر مسئول رسانه ی شکوفایی مراغه ، عضو شورای تأمین شهرستان مراغه، رئیس هیات ورزشهای روستایی بومی و محلی ، بومی محلی شهرستان مراغه، و عضو شورای سازمان تاکسیرانی مراغه، عضو هیئت مدیره ی تاکسیرانی مراغه، عضو هیئت مدیره ی سازمان اتوبوس رانی مراغه، عضو کارگروه بهداشت و امنیت شهرستان مراغه، عضو شورای ترافیک شهرستان مراغه، عضو کمیته فنی شورای ترافیک شهرستان مراغه، عضو کارگروه حفاظت از منابع طبیعی و اراضی شهرستان، عضو کارگروه اجتماعی شهرستان، رئیس هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی بخش مرکزی، کارشناس عالی انتخابات، عضو کمیته ی مبارزه با مواد مخدر، عضو کمیته ی حفاظت از میراث فرهنگی شهرستان مراغه، عضو کمیته ی حفاظت از محیط زیست، عضو کارگروه آب و کشاورزی، عضو کمیته ی بحران شهرستان مراغه  ، بخشدار مرکزی مراغه از سال 93 تاکنون